تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان کبودی های زیر پوست شهر pdf از مهسا موحد لینک مستقیم

دوشنبه 18 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان کبودی های زیر پوست شهر pdf از مهسا موحد لینک مستقیم

دانلود رمان کبودی های زیر پوست شهر pdf از مهسا موحد لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا موحد میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کبودی های زیر پوست شهر

داستانی از زخم های جامعه

دختری قربانی احساس پدر و مادر

لیلی کاخ نشین؛ مجنون فرش نشین داستانی از دلِ عشق و نفرت پولدار و فقیر دختری که

دخترانگی بلد نیست گاهی هم هوس باز بودن تمام زندگی را نابود می کند وقتی ما داستان ها

رو می خوانیم و به آدم های بدِ داستان می رسیم از اون ها متنفر می شیم اما همه آدم ها

دلیلی برای بد بودن دارند مثلا کسی را دیدید از بچگی بد باشد ، قطعا نه گاهی آدم های

اطرافمون باعث می شوند از خودمان متنفر بشیم گاهی نبود کسی که نگرانت باشد،

بهت محبت کند تو را نابود می کند مــن از اول هم کسی را نداشتم…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان رسوایی مهسا موحد

قسمت اول رمان کبودی های زیر پوست شهر

دﺧﺘﺮي ﺑﻮدم ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ؛دﺧﺘﺮاﻧﮕﯽ ﻧﮑﺮدم،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدم،ﻣﮕﺮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ ! ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن؛دﯾﺪه ﺷﺪن و ﺗﻮﺟﻪ دارد،ﻧﯿﺎز دارد از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺸﻮد

.ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎزش را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎز ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺧﺮاب اﺳﺖ.ﭼﺮا دﻧﯿﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ

ﻣﮕﺮ ﻣﻦ آدم ﻧﺒﻮدم !ﺗﺎ ﮐﯽ آرزو ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﻢ ﺧﺪاﺟﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻗﻮم ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺮدي دﻣﺖ ﮔﺮم

ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮدي..ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ روزي ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﯿﻤﯿﺮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮاي ﻫﯿﭽﮑﺲ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻪ ﻣﺎدري داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮم را روي ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم و آرام ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ؛ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد دﻫﺪ دﺧﺘﺮ ارزش

دارد،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻔﺘﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻌﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﺎد،ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻨﺪ،ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ آرام ﻧﺎز ﮐﻨد..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.