تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقیم

سه‌شنبه 12 آوریل 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقیم

دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Yalda zikzin میباشد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان چیزی شبیه باور

دختری به نام گیسو که روانشناسی میخونه و دختر مقید و چادریه که قراره همسایه رو به رویی

جدیدی بیاد به محلشون…از قضا پسر این همسایه رو قبلا ملاقات کرده پسره بر عکس گیسو

یه پسر دختر باز و بی اعتقاده و …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شکنجه رویا رستمی

قسمت اول رمان چیزی شبیه باور

ﻧﻪ ﻧﻪ آﻗﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ زود ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ رﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮﻧﺪﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ راﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮه ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎد

ﺑﮕﻪ ﯾﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ داري ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺎش ﻟﺐ ﮔﻮره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ روي ﺗﺨﺖ ﯾﻪ ارث ﻗﻠﻨﺒﻪ

ﻫﻢ داره ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﺎل ﺧﻮدت ﻣﯿﺸﻪ ﯾﺎ راﺟﺐ ﯾﻪ ازدواج ﺳﻮري ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺧﺮش

ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮه ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﮐﺶ و ﺑﺎﮐﻼس ﻣﺤﻞ

اﯾﻦ رﻣﺎن رو ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﻫﯽ ﭼﺮﺗﻮ ﭘﺮت ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮم

ﯾﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺮدم ﺗﻮ اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺎت و ﮔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﺎم ﻣﺎﺷﯿﻨﻤﻮ درﺳﺖ

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻬﻬﻬﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اوﻣﺪم ﺑﻘﯿﻪ راه رو ﻫﻢ ﭘﯿﺎده اوﻣﺪم ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ

روي ﺗﺨﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻮم ﯾﻪ دوش ﺑﺎ ﯾﺦ ﻣﯿﭽﺴﺒﯿﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﻦ

ﻗﺮﺑﻮن آﻓﺘﺎﺑﻤﻮن ﺑﺮم! ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ در اوردم و رﻓﺘﻢ زﯾﺮ دوش آﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪم

ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪه ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺎم ﮐﻨﺴﺮت آواز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎن

رو ﭘﺸﺖ در ﺣﻤﻮم ﺷﻨﯿﺪم ﮔﯿﺴﻮ ﺣﻤﻮﻣﯽ؟ آره ﺑﺎز ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﯽ اون ﺗﻮ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟

ﯾﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺪ ﺑﺮه ﺗﻮ ﺣﻤﻮم اﯾﻦ ﻓﮏ رو ﺑﺒﻨﺪه زﺷﺘﻪ دﺧﺘﺮﺧﻨﺪﯾﺪم و ﭼﺸﺸﺸﺸﺸﻢ ﮐﺶ داري ﮔﻔﺘﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺟﺎ اوﻣﺪ و ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﺪم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﺗﻨﻢ ﮐﺮدم

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.