تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان نگاه یاس pdf از هیلدا منفرد با لینک مستقیم

چهارشنبه 18 می 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان نگاه یاس pdf از هیلدا منفرد با لینک مستقیم

دانلود رمان نگاه یاس pdf از هیلدا منفرد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هیلدا منفرد میباشد

موضوع رمان عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان نگاه یاس

سرنوشت دختری زیبا با چشمانی خاص.. که بر سر سه راهیه عشق قرار میگیرد ..

عشق و عشق و عشق و هوس و عشق و نفرت این دختر کدامین راه را باید بپذیرد؟؟؟؟

دختری جوان که اسیر عشق سه مرد میشود

این داستان حیقیت است ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخو

قسمت اول رمان نگاه یاس

صدای ناھنجار ساعت گوشیم منو از خواب نازم بیرون کشید..

اه چھ زود صب میشھ

پتو رو از روسرم غل دادم گوشیمو برداشتم ساعتش خاموش کردم.. ۷تا پی ام!!!

(چشمام گرد شد)

بازشون کردم اه خدای من این شماره ھمون پسره ھست کھ دیروز اذیتش کردن بچھا

..چقدم اراجیف نوشتھ..ھمشو دیلیت کردم..پاشدم رفتم دستشویی یھ خمیازه جانانھ

کشیدم .تو دلم حسابی فحش مدرسھ دادم

مامان یاس یاسی پاشو دیرت دیرت میشھا

لباس تنم کنم چشم میام

از فرم لباس مدرسم خوشم میامد یھ تیپ سرتاپا سورمیھ سیر ..پوشیدم و کیفم و

برداشتم رفتم پایین

مامانم داشت چای میریخت باباھم مشغول خوردن صبحانھ بود ..یاسینم داشت با

گوشیش ور میرفت

بابا باحالت تخس:اون لامصب و بزار کنار بخور اول صبم ول کن نیسی

یاسین بی توجھ:چشم !

بابا نگاھم کردچمشاش برق زد:روماھت نازی نازیھ باباسلام صب بخییییر

بابایی ول این یاسین کن بزار تو حال خودش باشھ

یاسین باابروھای تو رفتھ نگام کرد:جسد..

زبونمو دراوردم :خودتی

صبحانھ خوردم و رفتم بیرون..عاشق مسیر پیش دانشگاھیم بودم خلوت بود و اروم

اخ حالی میده واسھ قدم زدن نزدیک بھ خونمون بود براھمین پیاده میرفتم سکوت

صبحگاھیشو دوست داشتم چشمم بھ سروای کنار خیابون بود یاد سیزده بدر پارسال

افتادم رفتیم باغ دایی اردلانورودیش پراز سروای قلم کشیده بود عاشقانھ بود باغش..اخ دلم برای دایی تنگ…

شد…یھو یھ چیزی مثل ..

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.