تبلیغات

تبلیغات تبلیغات

جستجو در سایت

دانلود رمان تقدیر سیاه pdf از حدیثه سلیمانی با لینک مستقیم

شنبه 19 مارس 2022 0 نظر - موضوع : رمان
دانلود رمان تقدیر سیاه pdf از حدیثه سلیمانی با لینک مستقیم

دانلود رمان تقدیر سیاه pdf از حدیثه سلیمانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حدیثه سلیمانی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تقدیر سیاه

قهوه خوشمزست…

خوشمزگی اش به تلخ بودنشه..

وقتی می خوریم تلخی اش را تحویل نمی گیریم

اما..می گوییم چسبید!…

زندگی روزهای تلخش بدنیست..

تلخی اش راتحویل نگیر..

بخند و بگو عجب طعمی ….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لالایی پیانو مسیحه زادخو

قسمت اول رمان تقدیر سیاه

آرام آرام از روي ﺑﺮگ ﻫﺎي زرد و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﯿﺰي رد ﻣﯽ ﺷﺪ

ﺻﺪاي ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮدش ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

از ﺑﯿﺮون وﺟﻮدش ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ از درون ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎي

ﭘﺮ ﺣﺮارت آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﯾﺎد ﮐﻢ

ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ و وﻗﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اش

داﻏﺶ را ﺗﺎزه ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﮐﻪ دﻋﻮاﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ و داد و ﻓﺮﯾﺎد

ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺎﻃﺮات دوران ﮐﻮدﮐﯽ دﺧﺘﺮﺷﺎن… ﭘﺪري ﮐﻪ ﺟﺎي ﻣﺮدي

ﮐﺮدن و اﯾﺴﺘﺎدن ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و وﺟﻮدش را از دﺧﺘﺮﮐﺶ درﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﻣﺎدري ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﺒﻮري ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮔﺮه ي

ﺳﺨﺖ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ اش ﺳﺮ ﻃﻨﺎب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺸﯿﺪ و

ﮔﺮه را ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﮐﺮد. ﻧﯿﺎﯾﺶ دﺳﺘﺎن ﺳﺮﻣﺎ زده اش را در ﭘﻠﯿﻮر ﭘﺎﯾﯿﺰه اش

ﻓﺮو ﺑﺮد و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اش ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق

ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺷﺪ ﭘﺮده ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎرش

دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻼم ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ و ﺣﺮف ﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ

ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮاي دﺧﺘﺮش دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد: “اﮔﻪ تو …

صفحه پيشين
برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.